Geskiedenis van NG Kerk Harrismith

Die gemeente se ontstaan:

Die ontstaan van die gemeente is in heelwat onskereheid gehul. Wat ons wel weet is dat dit so te sê saam met die stigting van die dorp plaasgevind het in 1849. Deur sommige word beweer dat die stigting geskied het deur ‘n besoek van Dr. Robertson en ds. Faure. Daar word beweer dat hierdie besoek gelei het tot die stigting van drie gemeentes; Smithfield, Harrismith en Bloemfontein. Ander beweer weer dat die gemeente deur Andrew Murray gestig is kort na sy aankoms in Bloemfontein. Op 9 Februarie 1849 skryf Sir Harry Smith aan Dr. Robbertson: “I have appointed the younger Mr. Murray to Bloemfontein”. Alhoewel hierdie aanstelling se sentrale punt Bloemfontein was, was die hele Vrystaat eintlik die beroemde Dr. Murray se gebied en daarom logies dat hy verskeie gemeentes in die streek sou stig. Dit wil voorkom of die tweede opsie tog die meer korrekte een is. Deel van hierdie stigting was die verkiesing van die eerste kerkraadslede. Die eerste ouderling was die welbekende Voortrekker-ouderling Sarel Cilliers. Saam met hom is twee diakens verkies; HJ Steyn en AA Smith.

 Die eerste predikant.

Alhoewel hy nooit amptelik die predikant van Harrismith gemeente was nie, was een van die eerste persone wat die voortrekkers in Harrismith omgewing bedien het Ds. Daniel Lindley. Hy wat predikant in Natal was het verskeie reise onderneem na die Vrystaat en Transvaal om die mense daar te bedien. Soos reeds genoem in die skrywe oor die ontstaan van die gemeente kan Dr. Andrew Murray se rol nie ontken word nie. Hy wat die hele Vrystaat bedien en waarskynlik die stigter van ons gemeente was, het ook die gemeente se eerste erediens op die plaas Gemsbokhoek gehou. Die eerste predikant wat egter afgesonder was vir diens in Harrismith gemeente was Ds. Dirk van Velden. Hy is vroeg in 1850 na Harrismith gestuur, maar onder beswaar van Dr. Murray kort daarna weg na Winburg gemeente, omdat die gemeente ‘n groter behoefte aan ‘n predikant gehad het. In 1861 het die kerkraad uiteindelik besluit om self te beroep. Hulle beroep Ds. Duglad Macmillan vanaf Skotland. Hy is op 13 September 1862 as eerste leraar van die gemeente bevestig.

Kerkgeboue

In die eerste 20 jaar van die gemeente se bestaan, is daar in ‘n ou skoolgebou kerk gehou. Die hoeksteen van die eerste kerkgebou is op 15 Oktober 1870 gelê, maar die inwyding het eers op 29 Junie 1873 plaasgevind. Aangesien sy mure baie swak was, is daar twintig jaar later besluit om hom in geheel te sloop en om ‘n nuwe kerk op dieselfde terein op te rig.

Die tweede kerkgebou is op 25 Augustus 1892 voltooi. Tydens die tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) het dit as militêre hospitaal gedien. Die kerkbanke het toe verstrooid oor die kerkterrein gestaan. Die hoeksteen van die eerste kerk het ook op die kerkterrein bly lê en is later vir bewaring onder die torring van die kerk ingemessel. In die vroeë sestiger jare is besef dat die ou wit kerkgebou se toestand besig was om ernstig te verswak. Die destydse eiendomskommissie het toe opdrag gekry om ondersoek in te stel en met aanbevelings te kom. ‘n Argitek, mnr FA Kemp, moes ‘n kosteberaming doen oor wat die herstel binne en buite sou beloop. Kerkraadslede het opdrag gekry om die gevoel onder lidmate oor ‘n nuwe kerkgebou te toets. Nadat die kerkraad op 4 September 1964 eenparig besluit het om ‘n nuwe kerk en saal op dieselfde perseel te bou, beveel die diakonie aan dat ‘n boukommissie saamgestel moes word. Die ou kerk moes dus tot op die grond gesloop word.

Die sloping begin op 31 Januarie 1966 en op 3 Julie 1966 is daar met die nuwe gebou begin. Op sondag 22 Oktober 1967 word die kerkgebou ingewy.